Hydra-Flex Sonny’s OMNI I Side/Wheel Blaster Nozzle Retrofit Kit